Adequació de la coberta i consolidació de l'edifici del CCEN, sala d'exposcicions de Bruixes i Bandolers

Projecte per a l’adequació de la coberta i consolidació de l’edifici del CCEN - Centre Cultural Europeu de la Natura -, i sala d’exposicions de bruixes i bandolers.

Aquest projecte d’intervenció està emmarcat dins el programa Viure al Poble:REDESCOBRIM VILADRAU, TERRA DE BRUIXES I BANDOLERS.

L’objectiu principal del projecte és el de generar la sala d’exposicions de bruixes i bandolers; però l’estat de conservació deficient de l’ala est del CCEN, obliga a
executar tota una obra prèvia de consolidació estructural i adequació de la coberta. Malgrat que aquesta obra prèvia té molta incidència en el global del pressupost del
projecte, es tracta de la mínima obra necessària per garantir la imprescindible seguretat estructural i estanquitat de l’edifici.

En la redacció d’aquest projecte s’han considerat els treballs previs i estudis realitzats pels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Viladrau.