Llista d’admesos i exclosos per la plaça temporal de Vigilant Municipal 2019

  • Ajuntament de Viladrau

Aprovada la relació d'admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu per la plaça temporal de Vigilant Municipal.

ADMESOS

COGNOMS, NOM DNI
L. B. E. ...301-X
M. F. C. ...181-E
DE A. T. L. ...180-P
N. P. A. ...920-Y
B. J. A. ...476-M
V. S. D. A.  ...837-B
B. V. R. ...657-B

EXCLOSOS

COGNOMS, NOM DNI MOTIU
C. N. M.  ...846-L  FALTA DECLARACIÓ JURADA

Els aspirants admesos són convocats per a la realització dels exercicis establerts en la fase d'oposició, el dia 5 de juny de 2019, a les 09.30 hores a l'Ajuntament de Viladrau (C/Balcells i Morató, 3 - Viladrau)