Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 4 de maig de 2018.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 04/05/2018, a les 19:00 hores:

DIA: 4 de maig de 2018
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinàira

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIO PLE ORDINÀRIA DE 2/03/2018 I EXTRAORDINÀRIA DE 16/04/2018.
  • DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
  • DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ 2017
  • PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) I DOCUMENTACIÓ ANEXA
  • PROPOSTA APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI AMB SOREA PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES DIPOSIT AIGUA.
  • PROPOSTA APROVACIÓ ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ.
  • PROPOSTA DELEGACIÓ RECAPTACIÓ MULTES CIRCULACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.
  • MOCIÓ ACM I AMI PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS I RETORN DELS EXILIATS.
  • PRECS I PREGUNTES.