Franja de foc

El Ple de l'Ajuntament de Viladrau celebrat el dia 7 de juliol de 2017 va aprovar la documentació i el plànol de delimintació de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestas.

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Aquesta llei preveu la realització d'un plànol de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

L'objectiu d'aquest document és l'elaboració del plànol de delimitació que ha de determinar les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions situades en el terme municipal de Viladrau. Així com determinar les fases d'execució dels treballs que cal efectuar per complir les obligacions establertes per l'article 3 de la Llei 5/2003, tant pel termini en què s'han de dur a terme com respecte de l'àmbit territorial afectat.